fbpx
Samfunnsviterne mener

Grått budsjett

Regjeringen gir blandede signaler i sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2022 som ble lagt frem 12. mai. Mens det er noen positive nyheter på bekjempelse av ulikhet, går det i feil retning på kompetanse og grønn omstilling.

Samfunnsviterne vil først gi regjeringen honnør for at de nå foreslår å endre unntaksreglene for forlengelse av stønadsperioden for mottagere av arbeidsavklaringspenger. Dette er en ordning som har gått utover de svakeste, og ved å avvikle karensperioden styrkes nå arbeidet for sosial bærekraft.

På forsknings- og utdanningsfeltet er nyhetene dessverre ikke like gode. Etter at nedskalering av den nye campusutbyggingen ved NTNU ble varslet i forkant, ble det ved fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett også kjent at prestisjeprosjektet Ocean Space Center ved NTNU og det nye Vikingtidsmusset på Bygdøy må kutte drastisk i sine kostander. Dette er trist og gir helt feil signaler.

Ocean Space senter handler om bærekraft og nødvendigheten av å ha nye ben å stå på i en verden der vi skal bort fra det fossile, blant annet gjennom forskning på havvind. Kombinert med at en campussammenslåing der formålet har vært å fremme tverrfaglighet nå også legges på is, ser Samfunnsviterne med bekymring på regjeringens ambisjoner på bærekraftsfeltet. Vikingtidsmuseet handler på sin side om å ta den historiske arven vår på alvor, og å sikre unike gjenstander for ettertiden.

At det grønne og tverrfaglige nedprioriteres, er å gå baklengs inn i fremtiden. Samfunnsviterne oppfordrer derfor stortinget til å gjøre noe med regjeringens budsjettforslag, og gå videre med Ocean Space Centre og det nye Vikingtidsmuseet som planlagt!