fbpx
Samfunnsviterne mener

Klimakampen må ned på jorda!

Artikkelen «klimapolitikk med naturkostnad» tar opp noen viktige avveininger mellom klima og naturvern, der konflikten rundt vindkraftutbygging på land er omdreiningspunktet.

Vi i Samfunnsviterne er opptatt av å se helhetlig på bærekraftsbegrepet. Det er derfor vi sier at sosial rettferdighet, balansert ressursutnyttelse og økonomisk vekst må sees i sammenheng. Dette perspektivet er dessverre i ferd med å ryke i klimakampen. Snarere har klimahatten blitt noe en tar på seg når det passer fordi klima automatisk gir assosiasjoner til noe bra. En slik tilnærming evner dessverre å tilsløre mer enn å åpne opp debatten.

For å lykkes i klimakampen er den nødt til å bli forstått og opplevd som meningsfull hos folk flest. Slik er det ikke i dag. Klima har rast nedover lista over politikkområder folk er opptatt av i valgåret 2021. Og det er ikke fordi folk ikke er opptatt av natur og miljø. Den massive motstanden mot vindmøller på land viser nettopp at folk engasjerer seg i natur og miljø når de føler at noe står på spill.

Jordkloden sett fra verdensrommet

For å lykkes i klimakampen er den nødt til å bli forstått og opplevd som meningsfull hos folk flest, skriver Merete Nilsson Foto: Louis-Reed/unsplash

På samme måte har de politiske partiene og deler av miljøbevegelsen ikke klart å gjøre klimaspørsmålet meningsfull for folk flest. Da er ikke tallmagi rundt potensielle klimakutt i 2030 veien å gå. Ei heller å ofre naturverninteresser i klimaets navn. Det er først når miljø, klima og sosial rettferdighet sees som en helhet, som en vinn-vinn-situasjon, at vi kan lykkes på sikt.

Et slikt eksempel er fleksible arbeisstedsordninger. Mindre plasskrevende motorveier, lavere klimagassutslipp og et mindre stressende familieliv er de mulige oppsidene av et arbeidsliv der folk i større grad enn i dag kan jobbe når de vil og hvor de vil. Og det er slik vi kan og må nå klimamålene – gjennom å vise at det til syvende og sist er sunn fornuft og best for de fleste.