fbpx
Kommentar

Er mangfoldet av studieretninger på vei ut?

Til høsten vil ikke Høgskolen i Østfold (HiØ) ta opp nye studenter til statsvitenskapelige studier. Ei heller er det fastsatt en dato for når studiene kan vende tilbake igjen. Studieretningen går en usikker tid i møte.

Dette er en kommentar

Den gir uttrykk for debattforfatterens analyser og meninger.

Beskjeden fra utdanningsinstitusjonen har vært klar. I bestefall ser vi et scenario hvor statsvitenskapelige studier kun vil være fraværende fra studietilbudet i ett år. Det overordnede dilemmaet i denne saken er at statsvitenskapelige studier ikke vil bli tilbudt før det kan inngå i et større bachelorprogram, kontra årsstudium slik det har vært til nå. Dette er bekymringsverdig ettersom det ikke er fastsatt en konkret dato for når en eventuell ny innlemmelse av statsvitenskapelige studier vil skje. Dette betyr at en viktig møteplass for politisk kompetanse snart forsvinner.

Kun gradsgivende studier appellerer til opptak

Når alle politiske relevante studietilbud blir luket ut for en viss periode, vil mangfoldet av studenter også bli luket ut for den samme perioden. Fra tidligere var allerede utvalget av samfunnsvitenskapelige studier svært tynt. Nå som bacheloren i Samfunn, Språk og Kultur (BSSK) allerede er i det siste året av sin utfasing, vil nok heller ikke denne studieretningen settes opp igjen. Kun bachelorgradsgivende samfunnsvitenskapelige studier vil gi mulighet til opptak på et senere tidspunkt.

Samfunnsvitenskapelige studenter vil dermed så å si være fraværende i korridoren på Høgskolen i Østfold, og i beste fall bare hele neste studieår. Dette vil merkes! Ettersom de ulike studietilbudene appellerer til ulike type mennesker med ulike interesser. Når en tradisjonelt viktig gruppe av studenter er midlertidig ute blir også en politisk kompetanse borte. Studenter med kompetanse i politikk er studenter som i de fleste tilfeller er interessert i argumentasjon og en saklig diskusjon. Det er av stor verdi for samfunnsvitenskapelige studier på HiØ, både for studenter som er genuint interessert i vårt samfunn og politikken det består av. Inntil videre må vi belage oss på at noe av denne kreativiteten vil være fraværende i gangene. Ved å fjerne denne kompetansen, fjerner man et innslag av kritisk refleksjon og diskusjon på tvers av fagretninger.

 

Et biblotek med mange bøker

Til høsten vil ikke Høgskolen i Østfold (HiØ) ta opp nye studenter til statsvitenskapelige studier

Økt fokus på fremtidsorienterte studier

Disse valgene som nå allerede er ratifisert viser at varsellampene bør begynne å lyse. Både med tanke på fremtiden til samfunnsvitenskapelige studier på HiØ og en større prosentandel av det totale antallet studenter på Høgskolen som spesialiserer seg innenfor den samme fagretningen. Tilbudet blir stadig sentrert inn mot IT-relevante studier. Det er selvsagt positivt å rette tilbudet inn mot fremtidsrettede jobber. Det bekymringsverdige er at andre viktige studieretninger samtidig blir luket ut.

Vi anerkjenner at økt fokus på teknologi- og IT-studier er viktig, men det har vært viktig for oss i Samfunnsviterne å synliggjøre også samfunnsvitenskapens samtidsrelevans. I møte med den stadig økende digitaliseringen kan samfunnsvitenskapen bidra med kritisk tenkning og kvalitetssikring. I tillegg bør teknologi i større grad inngå i samfunnsvitenskapelige utdanninger. Samfunnsvitenskapen og IT har mye å lære av hverandre, og det er synd å fjerne den tverrfaglige muligheten.

Dette kan tolkes slik at HiØ velger å sentrere studietilbudet inn mot IT-relevante studier. Det ligger et stadig mer fokus på det digitale, hvor HIØ muligens ønsker å luke ut samfunnsviktige studieretninger på sikt. Dette er bare spekulasjoner, men trenden virker å være tydelig. Også i det politiske ligger det et stadig mer fokus på overgangen til det digitale. Som da også etter hvert vil bli gjeldende i overgangen til mer fremtidsrettede studier. Resultatet av dette kan bli på sikt å luke ut samfunnsviktige studieretninger. Dette skjer ved å fortsette opptrappingen av nye teknologiutdanninger og tilby flere studieplasser innen IKT og teknologifag.

Dette gjør at utvalget av at studietilbudet stadig blir svakere. Dette gjør også at lokale studenter som har en interesse for politikkens verden ikke har noe studietilbud i Østfold. Dermed er nærmeste stoppested Oslo. Dette kan føre til at færre studenter i Østfold vurderer en karriere innenfor samfunnsvitenskapen, som de naturlig ellers ville ha valgt. Uten en viss geografisk spredning vil mangfoldet av utdannede samfunnsvitere svekkes.

- I møte med den stadig økende digitaliseringen kan samfunnsvitenskapen bidra med kritisk tenkning og kvalitetssikring.

Langtidseffekter

Hvis det skulle forekomme at de statsvitenskapelige studiene ikke blir tatt opp igjen i 2022 kan konsekvensene av dette være at Østfolds deltagelse i politikken på nasjonalt plan blir påvirket. Grunnlaget for representasjonen fra Østfold vil teoretisk sett kunne bli svakere. Også på et lokalt plan hvor færre viser interesse for politikk, vil det bli lettere å erverve seg politiske maktposisjoner lettere. At den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Østfold ønsker å sette en stopper for samfunnsvitenskapelig studietilbud kan føre til at kunnskapsnivået for politikk svekkes. En møteplass- og tilegning av politisk kunnskap er i ferd med å bli borte. Tradisjonelle samfunnsvitenskapelige studier vil ved inngangen til sommeren ligge skadelidende i Østfold. Vi mener at behovet for samfunnsvitere landet rundt er der, dermed bør studenttilbudet også gjenspeile dette i hele landet.

For mangfoldet, kreativiteten, og møteplassen som Høgskolen i Østfold er får vi bare krysse fingrene for at det politiske utdanningstilbudet og engasjementet vil komme sterkere tilbake på et senere tidspunkt.